สนับสนุนงบประมาณชุดกีฬา และจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กันยายน 2560

Picture31  Picture32

บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด ได้คำนึงถึงสุขภาพของเยาวชนตำบลท่าแลง จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อชุดกีฬาและจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาขึ้น ในตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *